Algemene leveringsvoorwaarden

KvK-nummer 58702288
BTW-nummer NL154670947B01

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de wederpartij van Pauline Moorees.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Pauline Moorees en een opdrachtgever waarop Pauline Moorees deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pauline Moorees, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. De door Pauline Moorees gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Pauline Moorees is slechts gebonden aan de offertes indien de aanvaarding door de wederpartij binnen 60 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering

 1. Pauline Moorees zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit tevoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgesteldeafspraken.
 2. Met Pauline Moorees gesloten overeenkomsten leiden voor Pauline Moorees tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Pauline Moorees
 3. gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van
 4. zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen
 5. van Pauline Moorees verlangd kan worden.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
 7. Pauline Moorees het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pauline Moorees aangeeft
 9. dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
 10. begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
 11. aan Pauline Moorees worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
 12. benodigde gegevens niet tijdig aan Pauline Moorees zijn verstrekt, heeft Pauline Moorees het
 13. recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
 14. voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Pauline Moorees kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd.
 2. Pauline Moorees is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening. Pauline Moorees is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.
 3. Pauline Moorees is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt.
 4. Elke aansprakelijkheid van Pauline Moorees voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Pauline Moorees is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever en/of lichamelijk letsel in en om de (trainings)locatie. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van Pauline Moorees in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Pauline Moorees en de opdrachtgever erkennen dat de in het kader van een overeenkomst over en weer verstrekte informatie vertrouwelijk is en verklaren over en weer dat zij de vertrouwelijke informatie die door de andere partij is verstrekt uitsluitend conform het in de overeenkomst bepaalde zullen gebruiken en dat zij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij deze informatie niet aan derden ter beschikking zullen stellen.
 2. Het is partijen verboden, op enigerlei wijze aan derden, in welke vorm ook, direct of indirect, mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheid die een partij in verband met deze overeenkomst ter kennis is gekomen ongeacht of dergelijke informatie is voorzien van een aanduiding waaruit de vertrouwelijke aard of de eigendom van die informatie blijkt, en ongeacht de wijze waarop die bijzonderheid de partij ter kennis is gekomen.
 3. De verplichting, zoals vermeld in dit artikel, blijft ook na het einde van deze overeenkomst in stand.

Artikel 7. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pauline Moorees geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pauline Moorees niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Pauline Moorees heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pauline Moorees haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Pauline Moorees opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pauline Moorees niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Pauline Moorees bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Annulering

 1. Nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend is eenzijdige annulering niet meer mogelijk. Bij verhindering door trainers van Pauline Moorees zal deze een andere gelijkwaardige adviseur/trainer voordragen of indien dit niet mogelijk of gewenst is, de training (in overleg) verplaatsen naar een andere datum. In dit geval kunnen geen wederzijdse claims worden geaccepteerd en blijven de overgekomen bedragen gehandhaafd.
 2. Niet-deelnemen aan een ingeplande activiteit op de gereserveerde datum wordtaangemerkt als annulering.
 3. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen.

Artikel 9. Betaling

 1. Een factuur voor het overeengekomen totaal bedrag wordt u voorafgaand aan de dienstverlening toegestuurd, tenzij anders overeengekomen met de individuele cliënt of opdrachtgever. Het vermelde factuurbedrag dient voorafgaande aan de sessie te zijn overgemaakt op het gespecificeerde bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer.
 2. Prijzen zijn inclusief 21% btw, gespecificeerd. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum en voorafgaande aan de sessie verricht te zijn. Contant is mogelijk voorafgaande aan sessie, indien overeengekomen.

Artikel 10. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op www.paulinemoorees.nl, de website van Pauline Moorees en worden als bijlage bij iedere offerte gevoegd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt door Pauline Moorees een exemplaar per post of per e-mail verstuurd.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan met Pauline Moorees is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.